Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for de opgaver de selvstændige advokatfirmaer i Citadel Advokater påtager sig overfor klienten, medmindre andet aftales skriftligt.

1 Modtagelse af sagen
I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat, der kan videreføre sagen, og bistår – efter aftale med klienten – med overdragelse af sagen.

2 Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge
Vi er omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient, i det omfang der er krav herom i lovgivningen.

3 Honorar og betaling
Vores honorar fastsættes på baggrund af flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.
Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning afgiver vi dog gerne – og altid overfor forbrugere – omfanget af en opgave, et overslag over forventet honorar, og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg. Såfremt det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget, orienterer vi hurtigst muligt klienten herom.

Citadel Advokater
Esplanaden 7, 3.tv.
1263 København K
Tlf. 70 25 34 25

4 Fakturering
De enkelte advokater træffer beslutning om, hvornår faktura udstedes. Dette kan være månedsvis, kvartalsvis, eller ved opgavens afslutning. Betalingsbetingelserne er 7 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.

5 Forudbetaling
Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger – og hver enkelt advokat beslutter, om der ønskes forudbetaling af honorar.
Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes på den enkelte advokats klientkonto og kan inklusive eventuelle renter anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

6 Udlæg
Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

7 Klientmidler
Alle klientmidler, der betros de enkelte advokater, forvaltes efter gældende regler herom. Klientmidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 generelt beløbsbegrænset til 100.000 EUR (ca. kr. 750.000) pr. klient pr. pengeinstitut. Citadel Advokater eller advokaterne hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.), jf. ovenfor. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

8 Fortrolighed
Samtlige advokater og medarbejdere hos Citadel Advokater er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

9 Vores rådgivning
Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Vi er alene ansvarlige over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt. Vores juridiske rådgivning er alene baseret på dansk ret.

10 Afslutning af opgaven og udtræden
Vi udfører opgaven til den er afsluttet, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.
Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst fem år fra fakturadato.

11 Klager
Samtlige advokater hos Citadel Advokater er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager.
Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, beder vi klienten om at kontakte advokaten, der har udført opgaven.
Kan der ikke opnås enighed om en klage, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet.
Kontaktoplysninger på Advokatnævnet:
Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

12 God advokatskik m.v.
Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

13 Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem en klient og advokaterne hos Citadel Advokater løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Advokaterne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

14 Ansvar og forsikringsdækning og bankforbindelse til klientkonti
Citadel Advokater er et selvstændigt firma med CVR. nr. 32 80 00 33. Citadel Advokater består af samarbejdende selvstændige advokatfirmaer, disse advokatfirmaer hæfter således ikke for hinandens rådgivning.
Citadel Advokater består af følgende selvstændige advokatfirmaer:

– WAL law v/Kirsten Bordinggaard – CVR. nr. 32 12 00 75 – Interessent i Citadel Advokater. Har klientkonto i Nykredit Bank A/S
– Advokat Jesper Sidenius – CVR. nr. 32 73 45 61 – Interessent i Citadel Advokater. Har klientkonto i Nykredit Bank A/S
– Advokatfirmaet Jakob Gjølbo v/Jakob Gjølbo – CVR. nr. 30979885 – Samarbejdende advokat. Har klientkonto i Nordea A/S
– Advokat Majken Johansen – CVR. nr. 26 71 19 91 – Samarbejdende advokat. Har klientkonto i Danske Bank A/S
– Advokat Peter Herskind – CVR. nr. 25 11 87 66 – Samarbejdende advokat. Har klientkonto i Arbejdernes Landsbank
– Advokatanpartsselskabet Torben Stenius – CVR. nr. 17 01 71 87 – Samarbejdende advokat. Har klientkonto i Merkur Andelskasse
– Advokatfirmaet Otto Sommer, CVR nr. 27366147 – Samarbejdende advokat. Har klientkonto i Lån og Spar Bank.

Hvert af de advokatfirmaer der er interessent i Citadel Advokater eller samarbejdende advokat, er ansvarlige for deres bistand over for klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og er alle er omfattet af ansvarsforsikringen og garantiordningen tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Advokatforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokaterne, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
Alle advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
Erstatningsansvar, herunder enhver interessent og samarbejdende advokats erstatningsansvar, er begrænset til forsikringens dækningsmaksimum. Dækningsmaksimum er på kr. 10 mio. pr. advokat pr. år og det samlede erstatningsbeløb til en klient for en skade kan ikke overstige dette beløb. Opmærksomheden henledes på, at eventuelle øvrige krav således kan reducere dækningsmaksimum.

Klienten opfordres ved opstart af ny sag til at overveje, om der er behov/ønske om større forsikringsdækning og straks meddele dette. I givet fald tegnes tillægsdækning for den konkrete sag. Omkostningerne hertil påhviler klienten.

Regler, der regulerer advokatstanden, kan du læse om på Advokatsamfundets hjemmeside. Klage over advokaters rådgivning kan ske på Advokatnævnets hjemmeside.